روانبخشم. ح., فتوتا., و حق نیاغ. “اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی”. آب و خاک, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jsw.v0i0.9625.