دائم پناهر., حق نیاغ., علیزادها., و كریمی كارویهع. “تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات”. آب و خاک, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jsw.v0i0.9637.