فرزانها., نعمتیس. ح., و وحدتین. “تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.)”. آب و خاک, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jsw.v0i0.9703.