رضائیان زادهالیاس, پارسامهدی, گنجعلیعلی, و نظامیاحمد. “واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer Arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی”. آب و خاک 25, no. 5 (ژانویه 29, 2012). دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/11219.