کمالیمریم, شورمحمود, گلدانیمرتضی, سلاح‌ورزییحیی, و تهرانی‌فرعلی. “تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena Globosa”. آب و خاک 25, no. 6 (1). دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/12490.