نظامیسمیه, نعمتیسیدحسین, آروییحسین, و باقریعبدالرضا. “واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده”. آب و خاک 26, no. 4 (1): 1051-1063. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/15326.