عراقیعلیرضا, موسوی بایگیمحمد, و هاشمی نیاسیدمجید. “بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته”. آب و خاک 28, no. 4 (جولای 6, 2014): 846-854. دسترسی مارس 29, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/25072.