میرحسینی موسویپریسا, آستاراییعلیرضا, کریمیعلیرضا, و کریمیغلامرضا. “شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن”. آب و خاک 28, no. 5 (اکتبر 11, 2014): 987-997. دسترسی می 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/25379.