سالمیحمید رضا, و توکلیعلیرضا. “بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی”. آب و خاک 30, no. 6 (دسامبر 11, 2016): 1747-1757. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/25839.