جعفریاعظم, تومانیاننورایر, و تقی زادهروح الله. “استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک”. آب و خاک 29, no. 1 (ژانویه 13, 2015): 126-138. دسترسی اکتبر 22, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/27235.