افشاریعلی, خادمیحسین, و ایوبیشمس اله. “تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان”. آب و خاک 30, no. 5 (می 11, 2016): 1489-1501. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/27751.