کریمیمحمد, باغانیجواد, و جلینیمحمد. “بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای”. آب و خاک 29, no. 2 (آوریل 25, 2015): 311-321. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/29307.