کوچیحیی. “بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک”. آب و خاک 29, no. 6 (سپتامبر 7, 2015): 1542-1552. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/31734.