اکبریسپیده, کریمی کارویهعلیرضا, لکزیانامیر, و فتوتامیر. “تغییرات غلظت Ni، Cr و Mn در خاک‌های تشکیل‌شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ‌های فوق‌بازی در غرب مشهد”. آب و خاک 29, no. 2 (آوریل 25, 2015): 477-488. دسترسی فوریه 23, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/34666.