پژوهان نیامصطفی, چرممصطفی, و جعفریسیروس. “اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان”. آب و خاک 30, no. 5 (می 11, 2016): 1531-1542. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/35151.