سرائی تبریزیمهدی, بابازادهحسین, همائیمهدی, کاوهفریدون, و پارسی نژادمسعود. “تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری”. آب و خاک 30, no. 1 (اکتبر 13, 2015): 30-40. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/35583.