ابوالحسنی زراعتكارمحبوبه, لکزیانامیر, غلامحسین پور جعفریابوالفضل, و اخگرعبدالرضا. “تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago Sativa sp.) رقم بمی”. آب و خاک 24, no. 3 (سپتامبر 19, 2010). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/3603.