منتصریمجید, امیرعطاییبابک, و خلیلیکیوان. “تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI”. آب و خاک 30, no. 2 (دسامبر 8, 2015): 655-671. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/39679.