آذرنیامحسن, بیابانیعباس, قلی زادهعبداللطیف, عیسوندحمیدرضا, و علمداریابراهیم غلامعلی پور. “بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens Culinaris L)”. آب و خاک 30, no. 3 (فوریه 14, 2016): 817-828. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/40474.