بوستانیحمید رضا, چرممصطفی, معزیعبدالامیر, کریمیاننجف علی, عنایتی ضمیرنعیمه, و زارعیمهدی. “شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی”. آب و خاک 30, no. 3 (فوریه 14, 2016): 904-919. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/41629.