موسویسید علی اکبر, و امیدی فردمحمد. “تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی”. آب و خاک 30, no. 3 (فوریه 14, 2016): 730-742. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/43438.