فتحیانفرشاد, فاخری فرداحمد, دین پژوهیعقوب, و موسوی ندوشنیسید سعید. “ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه”. آب و خاک 30, no. 5 (فوریه 14, 2016): 1440-1460. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/48161.