کلبعلیسارا, قربانی دشتکیشجاع, نادریمهدی, و میرزائیسلمان. “تأثیر پوشش سنگریزه سطحی بر ویژگی‌های هیدرولیکی جریان‌های سطحی و آستانه تشکیل شیار با شبیه‌سازی رواناب در شرایط صحرائی”. آب و خاک 31, no. 1 (دسامبر 11, 2016): 75-85. دسترسی فوریه 22, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/51812.