رحیمیسمیه, کاشفی پورسید محمود, شفاعی بجستانمحمود, و فتحیاحمد. “بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق”. آب و خاک 31, no. 1 (دسامبر 11, 2016): 101-111. دسترسی فوریه 21, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/53009.