عبدلییونس, جعفریسیروس, و بشکارعباس. “رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان”. آب و خاک 32, no. 6 (مارس 14, 2019): 1149-1164. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/68206.