محمودیمحمد علی, مومینیسهیلا, و داوریمسعود. “کاربرد ماشین¬های بردار پشتیبان برای تهیۀ نقشۀ پوشش/ کاربری اراضی از تصاویر ماهوارۀ لندست”. آب و خاک 32, no. 6 (مارس 14, 2019): 1179-1190. دسترسی فوریه 21, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/72967.