حسینیسید بهروز, صارمیعلی, نوری قیداریمحمد حسین, صدقیحسین, و فیروزفرعلیرضا. “طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 9, 2020): 55-71. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/74878.