قدیریالناز, نقوینفیسه سادات, و قائدیکامران. “ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران ”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 1, 2020): 73-83. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/77293.