یوسفی فردمریم, و جعفریاعظم. “توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 15, 2020): 85-95. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/79689.