مهدی زادهمعصومه, ریحانی تبارعادل, و اوستانشاهین. “تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 22, 2020): 97-114. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/80192.