هاشم پورالهه, فرهنگیمحمدباقر, قربان زادهنسرین, و فاضلی سنگانیمحمود. “پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی”. آب و خاک 34, no. 1 (دسامبر 30, 2019): 129-143. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/80353.