رضائیحسین, جعفرزادهعلی اصغر, علیجانپوراحمد, شهبازیفرزین, و ولیزاده کامرانخلیل. “وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران ”. آب و خاک 34, no. 1 (دسامبر 30, 2019): 115-127. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/80633.