اسلامیزینب, جنت رستمیسمیه, اشرف زادهافشین, و پورمحمدیاور. “تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 22, 2020): 11-25. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/81897.