جمالیصابر, انصاریحسین, و زین الدینسیده محبوبه. “اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 16, 2020): 1-10. دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/81937.