استوارییاسر, موسویسید علی اکبر, و مظفریحسن. “برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 8, 2020): 179-193. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/82129.