نوریزهرا, طالبیعلی, و ابراهیمیبابک. “اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد ”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 15, 2020): 225-239. دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/82329.