سپه وندهانیه, فیضیانمحمد, میرزائی تالار پشتیرضا, و مولرتورستن. “مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان”. آب و خاک 34, no. 1 (دسامبر 30, 2019): 169-177. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/82568.