صابری نصرامیر, نخعیمحمد, رضائیمحسن, و حسینیسیدموسی. “تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-NZVI در محیط متخلخل اشباع”. آب و خاک 34, no. 1 (ژانویه 25, 2020): 195-207. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/82623.