زاهدی فرمریم, کریمیاننجفعلی, رونقیعبدالمجید, یثربیجعفر, و امامیحیی. “توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه”. آب و خاک 25, no. 3 (سپتامبر 11, 2011). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/9624.