دائم پناهراضیه, حق نیاغلامحسین, علیزادهامین, و كریمی كارویهعلیرضا. “تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات”. آب و خاک 25, no. 3 (سپتامبر 11, 2011). دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/9637.