1.
رضائیان زادها, پارسام, گنجعلیع, نظامیا. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی. JSW [اینترنت]. 29 ژانویه 2012 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];25(5). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/11219