1.
کمالیم, شورم, گلدانیم, سلاح‌ورزیی, تهرانی‌فرع. تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa. JSW [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];25(6). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/12490