1.
نظامیس, نعمتیس, آروییح, باقریع. واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده. JSW [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];26(4):1051-63. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/15326