1.
عراقیع, موسوی بایگیم, هاشمی نیاس. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته. JSW [اینترنت]. 6 جولای 2014 [ارجاع شده 24 می 2020];28(4):846-54. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/25072