1.
میرحسینی موسویپ, آستاراییع, کریمیع, کریمیغ. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن. JSW [اینترنت]. 11 اکتبر 2014 [ارجاع شده 30 می 2020];28(5):987-9. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/25379