1.
نمازین, صالحیمح, محمدیج. تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. JSW [اینترنت]. 13 ژانویه 2015 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];29(1):114-25. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/25786