1.
سالمیحر, توکلیع. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. JSW [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];30(6):1747-5. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/25839