1.
فلاحیج, رضوانی مقدمپ, نصیری محلاتیم, بهدانیمع. تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت. JSW [اینترنت]. 22 سپتامبر 2013 [ارجاع شده 25 فوریه 2020];27(3):656-68. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/26092