1.
روشنگرک, اعلمیمت, وجودی مهربانیف. افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای). JSW [اینترنت]. 15 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];29(6):1416-2. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/26891