1.
افشاریع, خادمیح, ایوبیشا. تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان. JSW [اینترنت]. 11 می 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(5):1489-501. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/27751